Wizyta funkcjonariuszy z Bukaresztu - Fundusze pomocowe - Policja Śląska

Fundusze pomocowe

Wizyta funkcjonariuszy z Bukaresztu

Projekt partnerski pt. "Zwiększenie zdolności wyspecjalizowanych struktur do skutecznego zapobiegania, zwalczania i ścigania poważnych przestępstw popełnionych z użyciem przemocy" realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie, który został złożony przez KWP w Katowicach w partnerstwie z Komendami Policji w Berlinie i Bukareszcie został wybrany do dofinansowania.


Rolę partnera wiodącego pełni Generalna Dyrekcja Policji w Bukareszcie.

 

Wartość projektu wynosi 15 000 Euro

 

Rekrutację do przedmiotowego projektu przeprowadzono przy współpracy z Wydziałem Kadr i Szkolenia KWP w Katowicach według następujących kryteriów:

 

  • realizacja zadań obejmujących zapobieganie, zwalczanie i ściganie przestępstw popełnionych z użyciem przemocy,

  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

  • staż pracy gwarantujący partycypację w projekcie do 2015 roku.

 

Powyższe wynika z wniosku aplikacyjnego przedmiotowego projektu.

 

W toku przedmiotowego postępowania, wyłoniono 9 kandydatów, którzy na codzień służbę swą pełnią w następujących jednostkach terenowych garnizonu śląskiej Policji.

 

  • KWP K-ce Wydział Kryminalny,

  • KMP Dąbrowa Górnicza,

  • KMP Sosnowiec,

  • KMP Chorzów,

  • KPP Racibórz.

 

Projekt realizowany jest w celu zarówno nawiązania współpracy pomiędzy funkcjonariuszami Policji realizującymi podobne zagadnienia w krajach partnerskich w projekcie, jak i w w celu wymiany zarówno zasobów wiedzy, jak i doświadczeń w obszarze tematycznym, którego dotyczy przedmiotowy projekt.

Mobilności – wizyty beneficjentów projektu umożliwią zarówno międzynarodowy transfer wiedzy, doświadczeń, jak i umiejętności, by stosować najbardziej efektywne techniki działania oraz adekwatne sposoby do osiągania pożądanych rezultatów, co przyczyni się do rozpropagowania sprawdzających się rozwiązań pośród partnerów.

Posiadanie wysoko wyspecjalizowanej wiedzy i współpraca pomiędzy partnerami umożliwi szybkie zdobycie niezbędnych informacji na temat wdrażanych rozwiązań w zakresie zwalczania przestępczości, w tym przestępczości zorganizowanej, a to będzie miało swoje przełożenie zarówno na wzrost efektywności działania funkcjonariuszy działających w tym obszarze tematycznym, jak i szybkość ich pracy, a to podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców w krajach – partnerach projektu.

Analizie zostaną poddane także sposoby działania sprawców oraz powstawiania zjawisk przestępczych z uwzględnieniem specyfiki partnerskich krajów, mającej wpływ na charakter tego rodzaju przestępstwa.

Działania realizowane w trakcie poszczególnych wizyt będą ukierunkowane również na omówienie sposobów rozpracowania grup przestępczych, popełniających przestępstwa określone w temacie projektu.

W ramach przedmiotowego projekt w dniach 18 -21 listopada 2013 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, została przyjęta delegacja przedstawicieli z Komendy Policji w Bukareszcie.

Podczas wizyty nasi goście zostali zapoznani ze strukturą organizacyjną oraz specyfiką pracy komórek merytorycznych, których zadania pokrywają się z zakresem wynikającym z tematu projektu.

W tym celu zostały przygotowane prezentacje multimedialne, dotyczące teoretycznych aspektów zagadnień związanych z obszarami przedsięwzięcia a następnie umożliwiono beneficjentom poznanie praktycznych aspektów pracy podczas wizytacji komórek realizujących przedmiotowe zagadnienia.

Wizytę delegacji rumuńskiej oficjalnie pożegnał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji – mł. insp. Zbigniew Klimus, wręczając certyfikaty potwierdzające uczestnictwo projekcie partnerskim.

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu
„Uczenie się przez całe życie”