Konkurs „MAM TALENT NA BEZPIECZEŃSTWO” - Konkurs "MAM TALENT NA BEZPIECZEŃSTWO" - Policja Śląska

Konkurs "MAM TALENT NA BEZPIECZEŃSTWO"

 

"MAM TALENT NA BEZPIECZEŃSTWO"

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 

realizowanego przez

Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach,

Śląskie Kuratorium Oświaty,

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach,

Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego

oraz

TVP-3 oddział w Katowicach.

 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs pod nazwą „MAM TALENT NA BEZPIECZEŃSTWO”, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Wojewodę Śląskiego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Śląskie Kuratorium Oświaty, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego oraz TVP 3 Oddział Katowice.

 2. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, szkół średnich.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 032 200 11 24 lub 32 200 11 33, mail: ruch-drogowy@ka.policja.gov.pl

 

 

II. CELE KONKURSU

 

 1. Aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie działalności ukierunkowanej na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 2. Promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa, przeciwdziałanie popełnianiu przez uczestników ruchu drogowego wykroczeń i przestępstw drogowych.

 1. Podniesienie poziomu świadomości młodzieży i młodych uczestników ruchu drogowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście skutków zdrowotnych i psychologicznych, występujących w następstwie udziału w zdarzeniu drogowym.

 2. Zwiększenie wrażliwości na istotę bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

 

 

III. TEMATYKA KONKURSU

 

Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

 

 1. Zagrożenia związane z uczestnictwem w ruchu drogowym. Jak przeciwdziałać ludzkiej i społecznej tragedii wynikającej z wypadków drogowych.

 1. Dorośli w profilaktyce ruchu drogowego – postawa, wzorzec dla młodych czy wręcz odwrotnie.

 2. Wizja bezpiecznej komunikacji. Prezentacja właściwych postaw uczestników ruchu drogowego.


 

 

IV. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU/ PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Konkurs obejmuje przygotowanie dowolnej pracy o charakterze artystycznym związaną z tematem konkursu np. występ sceniczny, rysunek, przedstawienie teatralne i inne formy artystyczne tematycznie pozwalające zaprezentować możliwości oddziaływania na poprawę bezpieczeństwa. Praca ta ma obejmować jeden lub więcej tematów z podanych w pkt. III (w przypadku nagrań audio/video limit trwania prezentowanej inicjatywy max. 1min,30sek ), w przypadku występu scenicznego, przedstawienia, skeczu, bądź innej tego typu inicjatywy artystycznej limit trwania inicjatywy max. 4 min.

 2. Praca konkursowa może być wykonana przez 1 osobę lub zespół.

 3. W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenia dokonuje rodzic, prawny opiekun lub nauczyciel po otrzymaniu zgody rodzica lub prawnego opiekuna.

 4. Do konkursu można zgłosić więcej niż jedną pracę. Zgłoszenie do konkursu jest jednocześnie potwierdzeniem, że twórca jest właścicielem praw autorskich nadesłanego materiału filmowego.

 5. Praca może być stworzona dowolną metodą i przedstawiona w dowolny sposób.

 6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie swoich prac konkursowych przez organizatorów w działaniach profilaktycznych oraz ich upowszechniania w środkach publicznego przekazu przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach oraz podmioty współpracujące w ramach prowadzonych działań profialktyczno–edukacyjnych.

 

 

V. PRZEBIEG KONKURSU

 

 1. W celu wzięcia udziału w konkursie, każdy Uczestnik (indywidualnie bądź grupa) powinien w terminie 12.04.2018 r. zgłosić swój udział bądź grupy osób, dostarczyć we wskazany sposób pracę drogą pocztową lub bezpośrednio do Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19 w Katowicach, a w przypadku nagrań filmowych opublikować, nakręcony przez siebie film, na własnym kanale YouTube, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej http://slaska.policja.gov.pl/kat/ruch-drogowy/mam-talent-na-bezp, w którym zamieści link do opublikowanego przez siebie materiału. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: ruch-drogowy@ka.policja.gov.pl. W treści wiadomości należy przesłać również link w wersji edytowalnej.

 2. Materiał filmowy udostępniony na kanale YouTube nie może w swojej treści zawierać żadnych reklam produktów, usług i tym podobnych.

 3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101 poz. 926), w zakresie związanym z przeprowadzeniem Konkursu.

 4. W przypadku gdy udostępniony materiał zostanie uznany przez organizatora za wulgarny, krzywdzący, naruszający prawa osób trzecich, niezgodny z zasadami konkursu, organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia autora materiału z listy uczestników konkursu.

 5. Prace zmieszczone po terminie nie będą oceniane.

 6. W przypadku zgłoszenia inicjatyw teatralnych, artystycznych, skeczów, etiud itp. termin ich zgłoszenia pozostaje taki jak wskazany w punkcie 1 regulaminu.

 

VI. OCENA PRAC

 

1. Prezentacja inicjatyw teatralno-artystycznych odbędzie się w dniach 03-05.05.2018 r.

Komisja dla poszczególnych zgłoszeń wyznaczy termin prezentacji, o czym powiadomi zainteresowanych telefonicznie.

W tych terminach zgłoszone przedsięwzięcia będą oceniania przez poniższych jurorów:

- przedstawiciel Śląskiego Kuratorium Oświaty

- przedstawiciel Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego

- przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

- przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego KWP Katowice

- Dziennikarz TVP 3 Katowice

wybierze 10 prac, które zostaną opublikowane na stronie www.slaskapolicja.gov.pl oraz na stronie internetowej Śląskiego Kuratorium Oświaty. W przypadku zróżnicowania zgłoszonych inicjatyw, w zależności od ich kategorii organizator zastrzega sobie możliwość podziału prac konkursowych wg kategorii (np. etiudy, filmy, zdjęcia, piosenki, wiersze i inne prace artystyczne związane z kreowaniem bezpiecznych postaw uczestników ruchu drogowego).

2. Spośród wybranych przez jury filmów w terminie 20.05.2018 r. zostaną wyłonieni laureaci konkursu, którym przyznane zostaną nagrody rzeczowe.

I miejsce

II miejsce

III miejsce -

3. Komisja zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnień.

4. Organizatorzy maja prawo zapraszać do współpracy inne organizacje i instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

5. Ocena przez jury prac zgłoszonych do konkursu będzie oparta na następujących kryteriach:

· wartość merytoryczna pracy odpowiadająca tematyce konkursowej (od 1 do 10 pkt.)

· wartość edukacyjna spotu (od 1 do 10 pkt.)

· oryginalność pomysłów (od 1 do 10 pkt.)

· strona artystyczna pracy (od 1 do 10 pkt.)

O zwycięstwie decyduje liczba w sumie uzyskanych punktów (punkty są sumowane za poszczególne kryteria).

 

 

VII. WRĘCZENIE NAGRÓD

 

1. Gala Finałowa z rozdaniem nagród, pokazem nagrodzonych filmów i prelekcją na temat stanu bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego odbędzie się 01.06.2018 r. w wyznaczonej sali na terenie Miasta Katowice.

2. Twórcy 10 inicjatyw nominowanych do dodatkowych wyróżnień zostaną poinformowani do dnia 21.05.2018 r.

3. Fundatorem nagród jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, Śląskie Kuratorium Oświaty, Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, TVP-3 K-ce. Do uhonorowania twórców mogą dołączyć inne podmioty.

4. Wyniki Konkursu będą dostępne na stronie internetowej KWP Katowice

www.slaska.policja.gov.pl.

5. W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania materiałów zgłoszonych do przedmiotowego konkursu w produkcji profesjonalnego spotu z udziałem aktorów.

 

Kontakt:

podinsp. Włodzimierz Mogiła Wydział Ruchu Drogowego KWP Katowice tel. 32 200 11 24,

asp. Marzena Szwed Wydział Ruchu Drogowego KWP Katowice tel. 32 200 11 33,

sierż. szt. Marcin Leśniak Wydział Ruchu Drogowego KWP Katowice tel. 32 200 11 29

ruch-drogowy@ka.policja.gov.pl

 

 

Wojewódzki Konkurs Artystyczny dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich woj. śląskiego

„MAM TALENT NA BEZPIECZEŃSTWO”

 

Link do pracy konkursowej:

L.p.

Dane drużyny konkursowej (autorzy pracy filmowej)

1.

Imiona i nazwiska

 

2.

e-mail

 

3.

Numer telefonu

 

3.

Nazwa i adres szkoły/placówki oświatowej:

 

4.

Nauczyciel/ opiekun

Imięi nazwisko

 

Tel. kontaktowy

 

5.

Wyrażamy zgodę na udział naszego syna/naszej córki w konkursie pn. „Mam talent na bezpieczeństwo” oraz na przetwarzanie naszych danych osobowych przez organizatora na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. z 2002r.,  nr 101, poz. 926) *

    Imię nazwisko nr dow.os             Imię nazwisko nr dow.os                   Imię nazwisko nr dow.os    

    1) ....................................2)   ............................................. 3)  ..................................

Podpisy rodziców lub opiekunów prawnych autorów pracy konkursowej

6

Oświadczam, że zapoznałem/am  się z  regulaminem  konkursu i akceptuję jego treść :

1) …....................................... 2)………….........................................3).............................

               Podpis                                  Podpis                                                      Podpis

             

 

* wypełnić w przypadku udziału w konkursie osób niepełnoletnich