Patronaty honorowe

Wykaz Patronatów Honorowych:     2017    2018    2019    2021    2022   2023   2024

 

REGULAMIN
obejmowania przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach honorowego
patronatu lub udziału w komitecie honorowym


§ 1

1. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach może objąć patronatem honorowym lub wziąć udział w komitecie honorowym w przedsięwzięciu związanym z zakresem ustawowych zadań Policji na terenie województwa śląskiego, wymagającym wyróżnienia i podkreślenia szczególnego charakteru oraz wpływającym na pozytywny wizerunek Policji, zwanym dalej „przedsięwzięciem".

2. Objęcie patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym wymaga zgody Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

3. Objęcie wyróżnieniem przedsięwzięcia nie oznacza zgody w zakresie wsparcia finansowego lub organizacyjnego przez Policję, ani osobistego udziału Komendanta w jego realizacji.

4. Udział Policjantów, Asysty Honorowej, Kompanii Honorowej, lub Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w przedsięwzięciu jest możliwy i realizowany zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 2

1. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach obejmuje patronat honorowy lub wyraża zgodę na udział w komitecie honorowym przedsięwzięcia o zasięgu ponadregionalnym, regionalnym oraz organizowanym w Policji.

2. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nie obejmuje patronatem honorowym lub nie wyraża zgody na udział w komitecie honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym i lobbingowym lub mogących negatywnie wpłynąć na wizerunek Policji.

3. W wyjątkowych przypadkach Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach może objąć patronatem honorowym lub wyrazić zgodę na udział w komitecie honorowym przedsięwzięcia o charakterze komercyjnym, jeżeli służy ono dobru publicznemu lub ma charakter charytatywny

4. Przyznawanie wyróżnień ma charakter indywidualny i dotyczy pojedynczego przedsięwzięcia, nawet w przypadku posiadania charakteru cyklicznego (stałego).

§ 3

1. Organizator przedsięwzięcia ponadregionalnego, regionalnego lub właściwy kierownik jednostki organizacyjnej Policji oraz kierownik komórki organizacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach organizujący przedsięwzięcia w Policji, zwany dalej „organizatorem" występuje z wnioskiem o objęcie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym. (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu).

2. Organizator jest zobowiązany przedstawić we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1 w szczególności:
a) opis i cel przedsięwzięcia,
b) termin i miejsce przedsięwzięcia,
c) tematykę wystąpień, listę prelegentów (referentów) oraz listę instytucji wspierających przedsięwzięcie merytorycznie – w przypadku przedsięwzięć o charakterze naukowym lub opiniotwórczym,
d) listę i krótką informację o współorganizatorach i sponsorach przedsięwzięcia – jeżeli tacy występują,
e) listę planowanych i potwierdzonych patronatów honorowych oraz uczestników komitetu honorowego przedsięwzięcia – jeśli tacy występują,
f) informację o osobach prawnych i fizycznych, których nazwy (nazwiska) lub logotypy będą publikowane i promowane w związku z przedsięwzięciem – jeśli tacy występują,
g) dane o organizatorze, współorganizatorach, partnerach, patronatach, sponsorach, członkach komitetu honorowego,
h) przewidywaną liczbę uczestników przedsięwzięcia,
i) dokumenty potwierdzające rodzaj pomocy udzielonej przez komendantów miejskich lub powiatowych / lub komendantów Komend Wojewódzkich Policji innych niż Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach – w przypadku, jeśli w przedsięwzięcie zaangażowani są policjanci lub sprzęt policyjny.

3. Do wniosku dołącza się oświadczenie zapewniające, że inicjatywa nie ma charakteru lobbingowego, a także, że w związku z przedsięwzięciem nie będą prowadzone działania o charakterze promocyjnym konkretnych produktów, usług czy firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie dla nich Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach (załącznik nr 2 do regulaminu).

4. Wniosek wraz z oświadczeniem może zostać złożony osobiście w Recepcji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, przesłany na adres Naczelnika Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, ul Lompy 19, 40-038 Katowice, przesłany pocztą elektroniczną (wraz ze zeskanowanymi dokumentami) na adres kancelaria-kwp@policja.gov.pl lub przez platformę e-PUAP w terminie umożliwiającym jego rozpatrzenie, nie później niż na 30 dni przed dniem wydarzenie lub przedsięwzięcia.

5. Wniosek przesłany w terminie krótszym niż 30 dni może pozostać bez rozpoznania.

§ 4

1. Naczelnik Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji KWP w Katowicach przygotowując opracowanie wniosku zobowiązany jest ocenić:
a) czy zgłoszenie spełnia wymagania określone w § 3,
b) czy cel przedsięwzięcia uzasadnia zaangażowanie autorytetu Komendanta, a jeśli tak to w jakiej formie,
c) ewentualne zagrożenia związane z wykorzystaniem wizerunku Policji, które mogą sugerować  promowanie produktów, usług i firm związanych bezpośrednio lub pośrednio z danym przedsięwzięciem.

2. Naczelnik Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji KWP w Katowicach może zwrócić się do organizatora o przekazanie dodatkowych informacji lub wyjaśnień.

§ 5

Wniosek nie będzie rozpatrywany w przypadku, gdy:
a) nie spełnia wymogów formalnych, określonych w § 3,
b) organizator nie uzupełnił brakujących informacji w złożonym wniosku,
c) organizator nie przekazał dodatkowych informacji lub nie udzielił wyjaśnień,

§ 6

1. Decyzja o przyznaniu patronatu honorowego/udziale w komitecie honorowym jest przekazywana wnioskodawcy w formie pisemnej.

2. Odmowa objęcia patronatu honorowego lub udział Komendanta w komitecie honorowym jest ostateczna. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.

3. Informacja o objęciu patronatem honorowym lub udział w komitecie honorowym przedsięwzięcia  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach zamieszczana jest na stronie internetowej  Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (www.slaska.policja.gov.pl)

§ 7

Organizator zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania materiałów promocyjnych (plakatów, banerów, folderów okolicznościowych, zaproszeń itp.) związanych z przedsięwzięciem, w szczególności przez umieszczenie:
a) logo Policji
b) informacji, że przedsięwzięcie odbywa się pod patronatem honorowym lub przy udziale w  komitecie honorowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, z jednoczesnym  zobowiązaniem organizatora do poinformowania o tym fakcie mediów.

§ 8

1. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody o objęciu patronatem honorowym lub rezygnacji z udziału w komitecie honorowym przedsięwzięcia w każdym czasie.

2. Cofnięcie zgody o objęciu patronatem honorowym lub rezygnacja z udziału w komitecie honorowym przedsięwzięcia nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania przyznanego wyróżnienia honorowego.

3. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust.1, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez organizatora.

 

Powrót na górę strony