CEPOL - Europejska Akademia Policyjna

CEPOL - Europejska Akademia Policyjna

Europejska Akademia Policyjna (CEPOL), utworzona w 2000 r. na mocy decyzji Rady UE ds. WSiSW nr 2000/820/JHA z dnia 30 grudnia 2000 r., początkowo nie posiadała osobowości prawnej i nie była agencją wspólnotową. Dopiero na mocy decyzji Rady UE ds. WSiSW nr 681/2005/JHA z dnia 20 września 2005 r. CEPOL uzyskał status instytucji unijnej w rozumieniu traktatowym. W. wym. decyzja Rady UE weszła w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i do chwili obecnej stanowi podstawę prawną funkcjonowania agencji.

Budżet roczny CEPOL stanowi subsydium z budżetu Wspólnot Europejskich z sekcji budżetowej KE i kształtuje się obecnie na poziomie nieco ponad 8 mln EUR. Zgodnie z art. 1 ust. 2 decyzji 681/2005/JHA, CEPOL funkcjonuje jako zrzeszenie państw członkowskich Unii Europejskiej.

CEPOL - cele i zadania
Zgodnie z zapisem art. 6 decyzji 681/2005/JHA, celem CEPOL jest optymalizacja współpracy między instytucjami szkoleniowymi policji państw członkowskich, w szczególności zaś:

 • podnoszenie poziomu wiedzy o systemach i strukturach Policji państw członkowskich UE oraz o transgranicznej współpracy policyjnej;
 • podniesienie poziomu wiedzy o instytucjach wspólnotowych, ich roli, funkcjonowaniu oraz mechanizmach decyzyjnych, w szczególności związanych ze zwalczaniem przestępczości na szczeblu UE;
 • zapewnienie szkoleń zgodnych z demokratycznymi standardami.

Zadania te CEPOL realizuje poprzez następujące działania, wyszczególnione w art. 7 decyzji 681/2005/JHA:

 • szkolenia dla wyższych funkcjonariuszy policji oparte na wspólnych standardach;
 • opracowywanie zharmonizowanych programów szkolenia dla funkcjonariuszy policji średniego szczebla;
 • upowszechnianie rezultatów prac naukowo - badawczych;
 • szkolenia dot. cywilnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych;
 • szkolenia dla funkcjonariuszy policji państw kandydujących;
 • organizację wymiany funkcjonariuszy policji państw członkowskich;
 • rozwój platformy elektronicznej spełniającej standardy bezpieczeństwa;
 • podnoszenie umiejętności językowych funkcjonariuszy Policji.

Więcej informacji o Europejskiej Akademii Policyjnej

CEPOL corporate film - Strengthening police cooperation through learning from European Police College (CEPOL) on Vimeo.

Powrót na górę strony