Dokumenty dla emerytów i rencistów Policji starających się o pomoc socjalną

INFORMACJA

dla składającego wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

z Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Policji województwa śląskiego

 

                Zakres i sposoby korzystania ze świadczeń socjalnych z Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Policji województwa śląskiego dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji (...) (Dz. U. z 2018 roku, poz. 132,138,730 i 912).

                Świadczenia socjalne przyznaje się na wniosek uprawnionego. Informacji w zakresie wypełnienia wniosku oraz niezbędnych dokumentów, które należy do niego dołączyć, udzielają pracownik Sekcji Socjalnej Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach tel. 47 851 2387 oraz Przewodniczący Komisji Socjalnej  Emerytów i Rencistów Policji województwa śląskiego tel. 47 851 1720.

 

                Prawidłowo i czytelnie wypełniony oraz podpisany przez osobę uprawnioną wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego winien być złożony:

 

 • drogą pocztową na adres: Sekcja Socjalna  Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach, ul. Koszarowa 17, 40-068 Katowice, lub
 • osobiście: w Sekcji Socjalnej Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach, ul. Koszarowa 17
 • za pośrednictwem organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów Policji.

 

                Do wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego wnioskodawca winien dołączyć:

 1. odcinek emerytury lub renty albo kopię (kserokopię) ostatniej decyzji w sprawie emerytury lub renty lub wyciąg bankowy z wpłatą  emerytury lub renty;
 2. inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia socjalnego, w szczególności rachunki, faktury, zaświadczenia,
 3. oświadczenie wnioskodawcy o dochodach rodziny (według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej),
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej),
 5. informację o rachunku bankowym - w przypadku wskazania wypłaty przyznanego świadczenia socjalnego w formie przelewu bankowego (według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej).

 

      Innymi dokumentami uzasadniającymi przyznanie świadczenia socjalnego, o których mowa w punkcie 2) i które wnioskodawca winien dołączyć do wniosku, są przykładowo:

 • zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych przez współmałżonka,
 • zaświadczenie z właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - ewentualnie właściwy druk PIT,
 • kopie rachunków potwierdzających miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego (opłaty za czynsz, podatki, prąd, gaz, wodę, opał, itp.);
 • orzeczenia o niepełnosprawności (w tym o powstaniu inwalidztwa przed osiągnięcia 18 roku życia), zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia,
 • oryginały lub kopie faktur/rachunków za wykupione leki, sprzęt rehabilitacyjny lub poniesione koszty opieki paliatywno-hospicyjnej,
 • oryginały faktur potwierdzające koszty zakwaterowania, wyżywienia i leczenia (szpitalnego, sanatoryjnego, uzdrowiskowego, rehabilitacyjnego)
 • faktury, rachunki lub dowody wpłaty (oryginały) potwierdzające koszty wypoczynku indywidualnego i zbiorowego, a także inne formy rekreacji,
 • faktury, rachunki lub dowody wpłaty (oryginały) potwierdzające koszty zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w postaci obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej,
 • zaświadczenia - w przypadku wypoczynku dzieci i młodzieży - w których zawarto imienny wykaz uczestników przebywających w ośrodkach wczasowych, sanatoriach, uzdrowiskach, obozach, koloniach, zimowiskach oraz „zielonych szkołach”,
 • zaświadczenie - w przypadku braku na fakturze lub rachunku ww. wykazu uczestników - wystawione przez właściwy podmiot, zawierające potwierdzenie pobytu uprawnionych członków rodziny wnioskodawcy, niewyszczególnionych na fakturze, rachunku lub dowodzie wpłaty,
 • faktury, rachunki, dowody wpłaty lub bilety (oryginały) potwierdzające koszty korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej (np. kino, teatr, koncert, wystawa, wernisaż).
Powrót na górę strony