CZECHY - postępowanie mandatowe

Postępowanie mandatowe w Republice Czeskiej

Informacje dotyczące postępowania mandatowego oraz sieci płatnych dróg i autostrad w Republice Czeskiej

Czy jest możliwe aby kierowca odmówił przyjęcia Mandatu Karnego w związku z popełnionym wykroczeniem?
Kierowca ma prawo nie zgadzać się z decyzją funkcjonariusza i ma prawo odmówić przyjęcia Mandatu Karnego. (postanowienie § 84 ustęp 1 ustawy nr 200/1990 Kodeks wykroczeń, z późniejszymi zmianami). W przypadku odmowy przyjęcia Mandatu Karnego za popełnione wykroczenie Policja informuje o tym fakcie uprawniony organ administracyjny Urzędu Miejskiego z rozszerzonymi uprawnieniami zgodnie z właściwością miejscową popełnionego wykroczenia (§ 58 ustęp 1 ustawy). W przypadku popełnienia poważnych wykroczeń drogowych Policjant jest uprawniony do pobrania kaucji od sprawcy wykroczenia w wysokości od 5000 do 50000 koron czeskich, co stanowi gwarancję, że sprawca stawi się na wezwanie organu rozstrzygającego (postanowienia § 125a ustawy nr 361/2000 Ustawy o ruchu drogowym, z późniejszymi zmianami).

Czy jest możliwe odwołanie się od prawomocnie nałożonego Mandatu Karnego?
Od prawomocnie nałożonego Mandatu Karnego nie można się odwołać (zgodnie postanowieniami § 84 ustęp 2 ustawy nr 200/1990 Ustawy)

Opis postępowania w sprawie o wykroczenie, w przypadku gdyż sprawca nie zostanie ukarany Mandatem Karnym na miejscu popełnienia wykroczenia
Organ Policji powiadamia organ uprawniony do rozstrzygnięcia sprawy o wykroczenie, ze względu na właściwość miejscową (zwykle jest to właściwość miejscowa dla miejsca popełnienia wykroczenia, w przypadku czeskich obywateli sprawa może zostać przekazana do rozpatrzenia do Urzędu właściwego miejscowo do miejsca zamieszkania sprawcy). Następnie postępowanie administracyjne jest zazwyczaj prowadzone na podstawie ustawy nr 500/2004, z późniejszymi zmianami. Postępowanie w sprawie o wykroczenie jest prowadzone zgodnie z § 51 do § 88 ustawy nr 200/1990). W postępowaniu administracyjnym można się spodziewać, że oprócz sankcji za popełnione wykroczenie będą także doliczone koszty postępowania (co najmniej 500 ). Za wykroczenia drogowe zwykle na sprawcę wykroczenia nakłada się grzywnę. W bardziej poważnych wykroczeniach można zastosować kary dodatkowe m.in. ”zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów silnikowych” (§ 12 ustawy, § 125c ustawy nr 361/2000). Górna granica grzywny za poważne wykroczenia wynosi 50000 , a zastosowanie kary dodatkowej na okres do 2 lat.

Informacje dotyczące sieci płatnych dróg i wysokości opłat
Aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.mdcr.cz Opłaty drogowe są uregulowane w ustawie nr 13/1997 z późniejszymi zmianami oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu nr 527/2006 o korzystaniu z płatnych dróg i zmianie Rozporządzenia Ministra Transportu i Łączności nr 104/1997 w którym się realizuje Ustawę o drogach. Dla pojazdu silnikowego który posiada co najmniej cztery koła, o maksymalnej dopuszczalnej masie nie przekraczającej 3,5 tony, w 2011 r. opłata roczna za korzystanie z dróg wynosi 1200 . W roku 2012 r. opłata ta będzie wynosiła 1500 rocznie. Wysokość opłaty na czas jednego miesiąca lub dziesięć dni, jest proporcjonalnie niższa do kwoty opłaty na jeden rok kalendarzowy.


 

Powrót na górę strony